Kórházkápolna

Kórházkápolna

A jelenlegi kutatások alapján már Ádám János apát-plébános (1878-1914) idejében napirenden szerepelt a kórházkápolna ügye. Erről 1890-ben a Marcali plébánia Historia Domus-ában (I. kötet) Ádám János a következőket jegyezte le: „Az úgynevezett magánkórház, melynek alapját Paczay István néhai marczalii apát-plébános vetette meg, a magas kormány beleegyezésével nyilvános közkórházzá alakíttatik. A magánkórházi alap megvette a kórház szomszédságában lévő Németh Ferenc-féle házat s a kórházi épületet kiterjeszti és megépíti az új telekre is, és berendezi és fölszereli a kórházat a szükségesekkel 30 beteg számára. A kórház főorvosa dr. Szaplonczay Manó, másodorvosa dr. Mitzher Miksa, gondnoka Szalay József. A kórházban kis kápolna van, melynek fölszerelését a plébános vállalta magára.” A következő évben (1891-ben) a plébános így folytatta beszámolóját: „A nyilvános közkórház jan. elején megnyittatik; a kórház és kápolna Jézus szent neve ünnepén a hívek jelenlétében benedikáltatik. A kápolnában időnkint misé végez a plébános, amidőn a betegek elvégzik gyónásukat és áldozásukat.” A kórházkápolna feltehetőleg a II. világháború utánig fennakadás nélkül működött. Majd ezután funkcióját kb. 40 évre az időközben bekövetkező történeti-politikai fejlemények szakították meg.
A rendszerváltást követően elsőként 1991-ben merült fel az az igény, hogy a Marcali Városi Kórházban is lehetne szentmiséket tartani. Ezt követően 1991 húsvétja után celebrálták az első szentmisét, majd attól fogva minden szombaton rendszeresen is misét mondtak. Keszler Teréz főnővér közbenjárására először a kórház ebédlőjében tartották meg a szertartásokat, majd Révai József c. prépost, esperes-plébános (1979-1993) ígéretet kapott arra, hogy a kórház rekonstrukciója folyamán, egy kápolna kialakítását is tervbe vették. A kápolnát végül a városi kórház alagsorában alakították ki.

A kórházi betegek gyóntatása és áldoztatása jelenleg minden hónap első és harmadik csütörtökén 16 órától történik. A betegek szentségének kiszolgáltatására – előzetes egyeztetés után – más időpontokban is lehetőség van.

Források:
– Marcali Plébánia Historia Domus I. kötet (1878-1939)
– Marcali Plébánia Historia Domus II. kötet (1940-2008)

Összeállította: Kiss Kálmán